Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Samorząd Uczniowski

 Skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przedstawiciele SU:

Aleksandra Woźniak - klasa 3a

Dorota Błaszczyk - klasa 3b

Andrzej Maciejewski - klasa 2a

 

oraz

członkowie klasowych samorządów.

 

Opiekun SU:

pani Ewa Piechowiak

 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowei szkoły, którzy na drodze wyborów wybierają swoich przedstawicieli i ma prawo do opiniowania realizacji praw uczniów takich jak: 

- prawo do zapoznaia się z programem nauczania

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

- prawo do organizacji życia szkolnego

- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

- prawo do organizowania działalnosci kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem

- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU

(wg art. 55 ust. 5 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  z późniejszymi zmianami)