Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Pedagog

 PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr JOANNA DYBCZYŃSKA

 

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, surdopedagog – prowadzi diagnostykę, terapię pedagogiczną, socjoterapię,  rewalidację uczniów z uszkodzonym słuchem oraz dokształcanie.

 

 

Dyżur dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie (61 8788 006)
lub mailowo: pedagog.gluszyna@gmail.com

 

Zadania pedagoga szkolnego

1.       Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozgim_wojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2.       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozgim_woju uczniów.

3.       Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4.       Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.

5.       Minimalizowanie skutków zaburzeń rozgim_wojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym  uczniów.

6.       Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7.       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8.       Wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.       Organizacja pomocy materialnej dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania
 i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 i placówkach.